Гонартроза (артроза на колянна става)

Съдържание

Макар все още да няма общоприета дефиниция за PRP, понятието най-точно може да се определи като кръвен дериват с по-висока концентрация на тромбоцити в сравнение с базалните нива. Предполага се, че тромбоцитната концентрация трябва да бъде поне 2 пъти по-висока от тази в периферната кръв, въпреки че по литературни данни варира в широки граници – до девет пъти над базалните нива.

Етапите, през които минава, извличането на автоложната богата на тромбоцити плазма:

  • Събиране на кръв. 30-60 мл кръв се извличат чрез венепункция
  • Отделяне на тромбоцитен концентрат. След това тя се поставя в центрофуга, която отделя тромбоцитите от останалите компоненти на кръвта
  • Извличане на PRP. Извлича се от 3-6 мл автоложна богата на тромбоцити плазма
  • Вътреставно инжектиране. Така приготвеният препарат се инжектира вътреставно

Морфологичните промени на хиалинния хрущял при ранната ОА включват образуване на повърхностни неравности и ерозии, фибрилиране и променено разпределение на протеогликаните в екстрацелуларния матрикс. В по-късните стадии ерозиите се задълбочават, появяват се хрущялни улцерации. Тези процеси са резултат от повишен катаболизъм в комбинация със субоптимален репарационен отговор на ставния хрущял към биомеханични стимули. Биологичен стимул за репарационния процес в почти всички тъкани играят редица растежни фактори и хиалинният хрущял не прави изключение. Именно този принцип седи в основата на терапията с автоложна плазма богата на тромбоцити (Platelet-Rich Plasma, PRP). 

Автоложната богата на тромбоцити плазма е продукт на собствената кръв на болния и представлява атрактивна нова алтернатива в лечението на гонартрозата поради първоначалните обнадеждаващи резултати и минималния риск от непоносимост и странични ефекти. 

Сподели или оцени, ако сме били полезни
5 1< 1< 1< 1< 1< Оценка 5.00 (1 глас)

Подобни материали