Кръвосъсирване (хемокоагулация)

КРЪВОСЪСИРВАНЕ (ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ)

Лабораторен показател Референтна стойност Единица
Време на кървене 2 - 5 min
Протромбиново време (ПВ, PT):
активност
отношение (INR)
11,5 - 15
70 - 120
0,9 - 1,15
s
%
aPTT (активирано парциално тромбопластиново време)
24,9 - 36,8 s
Тромбиново време 18 - 23 s
отношение (R) 0,85 - 1,15
Фибриноген 2 - 4 g/l
D-димер
до 0,20
μg/ml
Фактори на кръвосъсирване 50 - 150
%
Антитромбин (АТ) 80 - 120
%
Протеин C (Pr C)
70 - 140
%
Протеин S (Pr S) 70 - 140
%
Плазминоген (Pl)
80 - 120 %
алфа2-антитрипсин 80 - 120 %
Тромбоцитна агрегация над 60 %